Hadforbrydelser

Byadmin

Hadforbrydelser

Værd at vide om Hadforbrydelser:
Hadforbrydelser er en alvorlig kriminalitetsform, som politiet er særlig opmærksom på at forebygge og bekæmpe. Det handler om at skabe sikkerhed og tryghed for nogle grupper af borgere, som er særligt udsatte i kraft af deres race, tro eller seksuelle orientering.
Hvad er en hadforbrydelse?
En hadforbrydelse er et strafbart forhold, der er motiveret af had til personer, som gerningsmanden eller gruppen af gerningsmænd oplever som anderledes på grund af disse personers etnicitet, religion, tro eller seksuelle orientering.

Det, der adskiller en hadforbrydelse fra andre forbrydelser, er således, at forbrydelsen er motiveret af had frem for alene at være motiveret af gerningsmandens forsæt til at stjæle, udøve vold eller anden form for kriminalitet.
En hadforbrydelse består herved af to elementer. Dels er en hadforbrydelse en strafferetlig forbrydelse; det kan fx være et verbalt overgreb, trusler, vold, hærværk, tyveri, eller røveri. Dels er en hadforbrydelse kendetegnet ved, at der ligger et diskriminerende udvælgelseselement i form af et hadmotiv til grund for forbrydelsen.
Hadforbrydelser er desuden ofte vilkårlige derved, at de ofte er uprovokerede forbrydelser, der finder sted pludseligt uden forudgående kontakt mellem offer og gerningsmand.
En hadforbrydelse kan knyttes til straffelovens § 81 nr. 6 om motiv som strafskærpende omstændighed for strafudmålingen. De motivgrunde der benævnes i § 81 nr. 6 er: etnisk oprindelse, tro, seksuel orientering eller lignende.
Hvis du bliver udsat for eller er vidne til en hadforbrydelse?
Hvis du bliver udsat for vold eller andre former for overfald, så skal du forsøge at gøre følgende:
Forsøg at påkalde dig omgivelsernes opmærksomhed.
Bring dig selv i sikkerhed.
Skaf hjælp.
I en nødsituation: Ring 112.
Anmeld overfaldet til politiet.
Fremlæg alle detaljer vedrørende episoden, herunder om du mener, hændelsen er motiveret af had til din etnicitet, religion, tro eller seksuelle orientering.
Hvis du er blevet overfaldet eller udsat for vold: Undlad at skifte tøj eller tage bad – det kan ødelægge beviser.
Kontakt læge eller skadestue for akut hjælp – din egen læge kan henvise til psykologhjælp.
Udskift låsen til dit hjem, hvis dine nøgler er blevet stjålet.
Hvis du er vidne til vold eller andre former for overfald, så skal du forsøge at gøre følgende:
I en nødsituation: Ring 112.
Anmeld overfaldet til politiet.
Bring dig selv i sikkerhed.
Undlad at gribe ind fysisk, hvis du selv risikerer at lide overlast.
Skriv alt ned, du husker om hændelsen, så snart du har mulighed for det, inklusiv om der blev udvekslet fx racistiske eller homofobiske ytringer.
Derfor skal du anmelde hadforbrydelser til politiet
Ved at anmelde hadforbrydelser, kan du medvirke til at forhindre, at andre udsættes for lignende forbrydelser.
Hvis du tror eller ved, at du har været udsat for en forbrydelse på grund af din hudfarve, nationalitet eller etniske baggrund, religion eller tro, eller seksuelle orientering, er det vigtigt, at du fortæller det, når du anmelder forbrydelsen til politiet. Det er nemlig gerningsmandens motiv, der er afgørende for, om det, du har været udsat for, kan karakteriseres som en hadforbrydelse.
Du vil blive taget alvorligt, når du henvender dig til politiet. Vi ser på hadforbrydelser som særligt alvorlige forbrydelser, og vi lægger meget arbejde i at opdage, efterforske og forebygge forbrydelser med et hadmotiv. Men de forbrydelser, vi ikke modtager anmeldelse om, har vi svært ved at sætte ind overfor.
Anmeld hadforbrydelsen ved at ringe til politiets servicetelefon: 114. Hvis du står i en nødsituation, så ring: 112. Du kan også henvende dig personligt på en politistation.
Hjælp til ofre for og vidner til hadforbrydelser.
Det sker ofte, at et offer for eller et vidne til en hadforbrydelse er modvillig over for at anmelde en hadforbrydelse eller at medvirke aktivt i sagens opklaring. Det kan der være mange personlige grunde til.
Alt politipersonale er uddannet i at håndtere ofre for og vidner til voldsomme begivenheder. Politiet er således altid særdeles opmærksomt på at hjælpe ofre og vidner og give dem den bedst mulige støtte og rådgivning i den konkrete situation.
Alt politipersonale har tavshedspligt og er således altid forpligtet til at beskytte personfølsomme informationer om enhver person, der er part i en given sag – oplysninger om ofre eller vidner kommer således ikke til andre personers kendskab.
Politiet afhører altid personer på deres modersmål – er dit modersmål ikke dansk, tilkalder politiet altid en tolk til at bistå under samtale og afhøring.
I forbindelse med selve retsprocessen kan der beskikkes en bistandsadvokat, der kan bistå offeret i at udrede erstatningskrav, samt bistå offeret under retsmøder.
Offerrådgivning
Offerrådgivningen er et gratis tilbud til mennesker, der har været udsat for eller vidne til vold, trusler, tyveri, røveri, ulykke, pludseligt dødsfald eller anden chokerende begivenhed. Offerrådgivningen har tavshedspligt.

About the author

admin administrator